Drukuj 

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

a) strefowe

Na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN pomoc przedsiębiorcom udzielana jest w formie zwolnień podatkowych stanowiących pomoc regionalną z tytułu:
- kosztów nowej inwestycji lub
- utworzenia nowych miejsc pracy

Pomoc udzielana jest do wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji uzależniona jest od wielkości firmy i wynosi:
70 % - w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
60 % - w przypadku średnich przedsiębiorstw
50 % - w przypadku dużych przedsiębiorstw

b) oferowane przez samorządy

Ulgi oferowane przedsiębiorcom przez Miasto Łuków.
Władze Miasta Łuków wychodząc naprzeciw rozwojowi przedsiębiorczości na jej terenie, oferują przedsiębiorcom chcącym rozpocząć tu inwestycje, zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zwolnienia gwarantuje uchwała:

- uchwała Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Miasta Łuków, na mocy której zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją:

Uchwała stanowi program pomocy de minimis.

Ulgi oferowane przedsiębiorcom przez Gminę Łuków
Władze Gminy Łuków wychodząc naprzeciw rozwojowi przedsiębiorczości na jej terenie, oferują przedsiębiorcom chcącym rozpocząć tu inwestycje, zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zwolnienia gwarantuje uchwała:

c) stawki podatków

Wysokość stawek podatków obowiązujących w Mieście Łuków w 2018 r. dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej:
- od gruntów – 0,66 PLN od 1 m² powierzchni
- od budynków lub ich części – 17,80 PLN od 1 m² powierzchni użytkowej
- od budowli – 2 % ich wartości

Wysokość stawek podatków obowiązujących w Gminie Łuków w 2017 r. dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej:
- od gruntów – 0,64 PLN od 1 m² powierzchni
- od budynków lub ich części – 14,50 PLN od 1 m² powierzchni użytkowej
- od budowli – 2 % ich wartości

ZEZWOLENIE NA DZIAŁALNOŚĆ W STREFIE

Podstawą do korzystania z pomocy regionalnej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy wydawane przez zarządzającego Strefą, tj. Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.

Zezwolenie jest udzielane w formie decyzji administracyjnej i określa m. in. następujące kwestie:
- przedmiot działalności przedsiębiorcy,
- wysokość wydatków związanych z realizacją nowej inwestycji i terminy ich poniesienia,
- wielkość planowanego zatrudnienia w związku z realizacją nowej inwestycji,
- planowany termin zakończenia inwestycji.